สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปกริช 3 แฉก  หมายถึง คุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน  คือ พุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย ทั้งสามด้าน 
     มีความคมอยู่รอบด้านเหมือนกรงจักรที่พันอยู่รอบกริช

รูปทรงไทย      หมายถึงคุณลักษณะด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทย เห็นคุณค่าในศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
     ท้องถิ่นของตนเอง

รูปเทียนจุดสว่าง 13 ลำแสง หมายถึง การปลูกฝังคุณลักษณะทั้งสามด้าน พุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย
     ให้กับผู้เรียน และชุมชนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 13 หมู่บ้าน