ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบัวขาว ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขา เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2534 โดยนายบรรเทา วรรณจำปี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว(ขณะนั้น)  เป็นผู้เสนอขออนุมัติจัดตั้งต่อกรมสามัญศึกษา  และแต่งตั้งนายปราโมทย์  วังสะอาด  อาจารย์ 2  โรงเรียนบัวขาว  เป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกับสภาตำบลกุดหว้าและราษฎรจากหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้อาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าขนาด  3  ห้องเรียน  ในที่ดินโรงเรียนบ้านโคกโก่ง(สาขาบ้านนาไคร้)  สังกัด  สปช.  เปิดเรียนครั้งแรกในชั้น  ม.1  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2534  มีนักเรียน  85  คน  มีครู-อาจารย์  จากโรงเรียนบัวขาวมาช่วยสอน  7  คน

ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2561    โรงเรียนเปิดสอนชั้น ม.1-ม.6  มีนักเรียน  278 คน  มี ผู้บริหารจำนวน 2 คน คือ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  มีข้าราชการครู 24  คน  พนักงานราชการ  1  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  4 คน  ลูกจ้างประจำ  1  คน   โดยมี นางรดา   ฉายผาด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน