สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 
รูปกริช 3 แฉก  หมายถึง    คุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน  คือ พุทธพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย
                                       ทั้งสามด้าน 
มีความคมอยู่รอบด้านเหมือนกรงจักรที่พันอยู่รอบกริช
 
รูปทรงไทย      หมายถึง    คุณลักษณะด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทย เห็นคุณค่าในศิลปะวัฒนธรรม
                                       และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเอง
 
รูปเทียนจุดสว่าง 13 ลำแสง หมายถึง  การปลูกฝังคุณลักษณะทั้งสามด้าน พุทธพิสัย  จิตพิสัย  
                                        และทักษะพิสัย
ให้กับผู้เรียน และชุมชนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 13 หมู่บ้าน