วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์           

               โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ มุ่งจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บริหารด้วยธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สถาบัน ภาครัฐและเอกชน นักเรียนมีความรู้ ความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม รักและภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นผู้นำการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

 

ปรัชญา     

การศึกษา คือชีวิต (Life Long Education)