พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็นไทย

2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ และสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันของผู้เรียน

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีเจตคติที่ดี และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เอื้อต่อการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

          1. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานของความเป็นไทย

2. ผู้เรียนมีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในระดับต่างๆ

3. โรงเรียนพัฒนาระบบการการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุน มีประสิทธิภาพ  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม

6. อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

7. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

8. โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการ ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ