ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ วังสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ สารพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเล็บ คุ้มหินลาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย อุดรแผ้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2552
ชื่อ-นามสกุล : นางดอกแก้ว รัชโพธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิฐพงษ์ แจ่มใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทวีภรณ์ วรชิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางรดา ฉายผาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-ปัจจุบัน