คณะผู้บริหาร

นางรดา ฉายผาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติภพ โพนเงิน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา