กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิริวรรณ เหล่าหว้าน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนทร ชนะมาตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสิรจิตร พลคีรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวยุวภาภรณ์ จิตจักร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2