กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายณัฏฐพร งามโคกกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมานพ อุทรักษ์
ครู คศ.3

นางสุภาวิณี ไชยอเนก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเสกสรร ศรีโยธี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1