กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายชัยยนต์ นนทมาตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดวงอุไร สระเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวิตรี กาฬหว้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางแว่ญแก้ว พันธุโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายสิทธิเดช ธรรมประชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2