กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทนงศักดิ์ สุระเสียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกนกลักษณ์ ศรีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1