กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมถวิล ไชยเอนก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2