กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเพชรมณียา อุตระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิโรจน์ พิพัฒน์ยานนท์
ครู คศ.3

นางอุเทนศิลป์ อุทโท
ครู คศ.3

นางพันพิละ อุทรังษ์
ครู คศ.3