กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางดลนภา ศรีบุตตะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางเด่นสุดา จงใจรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธนมนต์ มูลการณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนวลปราง เขจรสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววิสุดา ตลบหอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2