ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร
ชื่อนักเรียน : นายณัฐพร แสงโคตร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:27   อ่าน 405 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร
ชื่อนักเรียน : นายจิระวัฒน์ ศรีดี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:26   อ่าน 465 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อนักเรียน : นายนภสินธุ์ ฆารพันธุ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:25   อ่าน 698 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์
ชื่อนักเรียน : นายศักดิ์สิทธิ์ ชมภูเขา
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:23   อ่าน 482 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ชื่อนักเรียน : นายธนพงษ์ จงใจรักษ์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:22   อ่าน 563 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิราภรณ์ อัฐนาค
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:21   อ่าน 441 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรอุมา แสงโคตร
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:20   อ่าน 420 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิณาภรณ์ วังวงค์
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:19   อ่าน 440 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเทคนิคการแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ชื่อนักเรียน : นางสาววรางคณา จูมจี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:18   อ่าน 616 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อนักเรียน : นางสาววรรณภา คล่องดี
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2558,14:18   อ่าน 398 ครั้ง